Qualificació de l'avaluació dels estudiants

Aquesta pantalla la utilitza el professorat per introduir la qualificació de l'avaluació que ha fet l'estudiant durant les fases de tramesa i avaluació de la tasca. S'utilitza una qualificació relativament senzilla d'un màxim de 20 punts. El professorat pot decidir què s'està qualificant i les puntuacions relatives de les instruccions donades a l'estudiantat abans que comence el tasca. Per exemple, a un nivell superior es pot demanar a l'estudiantat que faci comentaris crítics, en un nivell intermedi podrien assenyalar els punts forts i els dèbils, i als nivells més baixos els estudiants podrien dir, simplement, quins errors o inexactituds detecten.

Si es desitja es pot mostrar abans l'avaluació d'exemple del professorat per tal que l'estudiantat ho pugui comparar. Els comentaris del propi professor o professora poden servir com una mena de banc de proves.

La qualificació de l'avaluació es desa en fer clic en el botó adient del capdavall de la pàgina. Hi ha la possibilitat de repetir la qualificació durant el temps d'edició. Un cop ha passat el temps el comentari del professor es fa disponible a l'estudiant. La qualificació de les qualificacions, tanmateix, no es revela a l'estudiant fins que no es fan públiques les qualificacions finals. La raó és evitar la confusió entre la qualificació del treball i la qualificació per l'AVALUACIÓ d'aquest treball que no és massa clara entre l'estudiantat durant les primeres etapes de la tasca.

Índex de tots els fitxers d'ajuda
Mostra aquesta ajuda en l'idioma: English