Gestió de la tasca d'un taller

La tasca d'un taller és més complexa que una tasca ordinària. Implica un determinat nombre de passos o fases. Aquestes són:

 1. Prepara la tascaL'avaluació de la tasca deuria descompondre's en diversos ELEMENTS d'avaluació. Això fa la qualificació d'una tasca menys arbitrària i dóna a l'estudiantat un marc on fer les avaluacions. El professorat té la funció de preparar els elements d'avaluació construint un full de qualificacions. (Vegeu aquesta pàgina per a més detalls.)

  Amb els elements d'avaluació preparats, normalment el professorat trametrà un petit nombre de treballs d'exemple. Aquests són treballs de pràctica per a l'estudiantat per a avaluar abans de preparar els seus propis treballs. Tanmateix, abans de posar disponible la tasca als estudiants, el professorat hauria d'avaluar aquests treballs. Això proporciona al professorat "respostes" de mostra quan revisi les avaluacions de l'estudiantat per als exemples (produïdes en la fase següent).

  La tramesa de treballs d'exemple per part del professorat és opcional i en certes tasques pot no ser apropiada.

 2. Permet trameses dels estudiants Ara la tasca ja és accessible a l'estudiantat. Si el professorat ha preparat treballs d'exemple, a l'estudiantat se li demana avaluar-ne un nombre específic. (El nombre d'avaluacions es dóna quan es crea la tasca). Un cop una o un estudiant ha fet el nombre d'avaluacions requerides, ja pot trametre el seu propi treball. En el cas d'una tasca sense exemples, l'estudiantat pot trametre els seus treballs sense cap retard.

  L'avantatge de deixar la tasca en la fase de tramesa és permetre una acumulació de trameses. Quan aquestes posteriorment es destinen, en les dues fases següents, hi ha una millor distribució del treball. Si la tasca es posa directament a la fase "Permet trameses i avaluacions" des de la fase "Prepara" (la qual cosa es permet), els o les estudiants que trametin aviat tendiran a tenir trameses primerenques per a avaluar i qui trameti tard tendirà a tenir trameses tardanes per a avaluar. Si afegiu un "retard" abans que l'avaluació d'iguals comenci, això alleugerarà el problema en gran mesura.

  Quan un o una estudiant tramet un treball el professorat, si ho desitja, pot avaluar-lo. Aquesta avaluació pot incorporar-se dins de la qualificació final de l'estudiant. Aquestes avaluacions poden portar-se a terme durant les fases de tramesa i d'avaluació de la tasca. Sempre que les avaluacions del professorat es facin abans del càlcul de les qualificacions finals, es poden utilitzar en aquest càlcul final.

 3. Permet trameses i avaluacions dels estudiants Si la tasca inclou avaluació d'iguals, als o les estudiants que han tramés treballs se'ls mostren ara uns altres treballs d'estudiants perquè els avaluïn. Als estudiants que encara no han tramés cap treball se'ls permet trametre el seu treball (però no se'ls mostra uns altres treballs d'estudiants per a accedir-hi). En aquesta fase, es permet que les trameses, els reenviaments i les avaluacions de les trameses i dels reenviaments es facin de manera conjunta.

  El professorat pot voler dividir la tramesa del treball i l'avaluació d'iguals en dues fases diferents, i així esperar que tot l'estudiantat trameti els seus treballs abans d'anar a la fase d'avaluació d'iguals. En aquest cas, aquesta fase no s'utilitza en absolut, la tasca va des de "Permet trameses" directament a "Permet avaluacions". Cosa que permet al professorat posar una data límit en les trameses, la tasca es mou a la fase "Permet avaluacions" en aquesta data límit.

  Si el professorat, d'altra banda, no vol tallar tan clarament la divisió en la tasca, llavors la tasca utilitza aquesta fase. Quan es permet que trameses i tasques ocorrin juntes, el professorat deuria considerar establir el nivell d'assignació global a UN (o possiblement DOS) per tal de permetre que les assignacions vagin suaument (vegeu la pàgina d'administració per a més detalls). Adoneu-vos que en fer això, resultarà que algunes trameses s'avaluaran (per companys) més vegades i d'altres menys vegades que la majoria de les trameses.

  Quan una o un estudiant ha fet una avaluació el seu igual pot veure aquesta avaluació. L'estudiant que va trametre el treball pot comentar l'avaluació si es va triar aquesta opció per a la tasca. Si ho desitja, el professorat pot qualificar aquestes avaluacions d'iguals i aquestes puntuacions poden agafar-se més endavant per a les qualificacions finals de l'estudiantat (però en realitat, en molts casos no és necessari, vegeu la fase de càlcul de les qualificacions finals).

 4. Permet avaluacions dels estudiants En aquesta fase les avaluacions d'iguals continuen però a l'estudiantat no se li permet fer cap tramesa, això inclou tornar a trametre un treball. Als o les estudiants que no han fet una tramesa se'ls diu que les trameses ja no es permeten i no se'ls mostra cap tramesa (d'un igual) per a avaluar.

  El professorat pot continuar, si ho desitja, qualificant les avaluacions d'iguals i aquestes puntuacions poden agafar-se més endavant per a les qualificacions finals de l'estudiantat (però en realitat, en molts casos no és necessari, vegeu la fase següent).

 5. Càlcul de les qualificacions finalsUn cop ha passat la data límit, el professorat mou la tasca a la fase següent on ja no es permeten unes altres avaluacions d'estudiants. Ara el professorat, si vol, pot completar la qualificació de les avaluacions fetes sobre els exemples i de les trameses dels estudiants. També pot qualificar les avaluacions d'iguals fetes pels estudiants. Això no és realment necessari, sempre que s'haja fet per a cada tramesa un nombre raonable d'avaluacions, ja que el rendiment de qualificació de cada estudiant pot determinar-se a partir de les puntuacions relatives.

  Quan la qualificació s'ha completat, el professorat calcula les qualificacions finals dels i les estudiants. Aquestes qualificacions finals consten normalment de tres components: la qualificació que el professorat ha posat al treball de l'estudiant, la mitjana de les qualificacions dels iguals per al treball de l'estudiant i el rendiment de qualificació de l'estudiant. Aquest darrer pot incloure la mitjana de la "qualificació de les qualificacions" introduïda pel professorat contra els comentaris d'un estudiant. Els tres components els pondera el professorat abans que tingui lloc el càlcul de la qualificació final.

 6. Visualització de les qualificacions finals La fase final de la tasca dóna entrada a permetre que l'estudiantat veja les seves qualificacions finals. Si ho desitja, el professorat pot tornar enrere la tasca per permetre alguns ajustaments, per exemple, dels pesos utilitzats en el càlcul de la qualificació final, les qualificacions modificades poden llavors mostrar-se a cada estudiant.

  Cada estudiant, així com el professorat, poden veure una "taula de treballs" de les trameses de l'estudiant. Aquestes es llisten per ordre de qualificació, amb la tramesa més alta la primera. Aquí la qualificació donada a la tramesa és una combinació de la qualificació del professorat i de la mitjana de les qualificacions dels iguals (si estan disponibles). La ponderació utilitzada és la donada en la fase anterior.

En qualsevol fase de la tasca el professorat pot obrir la pàgina d'Administració. Ella llista les trameses d'exemple del professorat (si n'hi hagués), les avaluacions d'estudiants (dels exemples del professorat, del seu propi treball i de les altres trameses d'estudiants) i les trameses dels estudiants. El professorat pot fer servir aquesta pàgina per avaluar i tornar a avaluar trameses, qualificar i tornar a qualificar avaluacions, suprimir trameses i avaluacions i, en general, per mirar el progrés de la tasca.

Índex de tots els fitxers d'ajuda
Mostra aquesta ajuda en l'idioma: English